ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Burs Havuzu Çalışma Grubu Yönetmeliği

 İndirmek için tıklayınız

 

 

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG) Yönetmeliği

Tanımlar

 

Madde 1

 

1) Burs Havuzu Çalışma Grubu BHÇG, Dernek bünyesinde oluşturulmuş bir gönüllü çalışma grubudur (bundan sonraki maddelerde BHÇG olarak adı geçecektir)

2) İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği bundan sonraki maddelerde “Dernek” olarak adı geçecektir.

3) Orta Doğu Teknik Üniversitesi  bundan sonraki maddelerde ODTÜ veya ÜNİVERSİTE  olarak geçecektir

 

Amaç

Madde 2

1) BHÇG’nin amacı, ODTÜ’de okuyan, maddi desteğe gereksinim duyan lisans öğrencilerine burs verilmesini organize etmek, burs alan öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak projeler yapmak, yaptırmak veya koordinasyonunu sağlamaktır.

2) BHÇG, bunun için gerekli parasal ve ayni kaynağı, Dernek ve burs fonuna katkı sağlayanlardan sağlanmasına çalışır. BHÇG parasal kaynağın burs için ve öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak alanlarda kullanımının yönetilmesi ortamını sağlar.

3) BHÇG ve Dernek üyeleri ile burs alan öğrenciler arasındaki iletişim ve koordinasyonun kurulması için Burs alan öğrenciler içinde gönüllü grubu oluşmasını destekleyici politikalar geliştirir.

 

Yapı

Madde 3  

1) BHÇG üyeleri ODTÜ mezunlarından Burs Havuzuna düzenli bağış yapan üyelerden oluşur. BHÇG üyeleri, bu yönetmelikte yer alan kurallara uyarak, gönüllü çalışmayı kabul ederler.

2) BHÇG’na üye olabilmek için, yeni adayın en az iki BHÇG üyesi tarafından önerilmesi ve yine en az yedi kişinin katıldığı bir BHÇG toplantısında oy çokluğu ile üyeliğin kabul edilmesi gerekir. Yeni üyenin adı, bölümü, dönemi ve mezuniyet yılı ile önerenlerin adları ile toplantıya katılanların sayısı ve kabul edenlerin sayısı toplantı tutanağına geçirilir.

3) Fahri üye, Dernek üyesi olmayan veya sürekli bağış yapmayan ancak BHÇG çalışmalarına destek vermek isteyen ODTÜ mezunu gönüllüler, Fahri Üye olarak gruba katılabilirler. Fahri üye olabilmek için en az iki BHÇG üyesi tarafından önerilme ve yine en az yedi kişinin katıldığı bir BHÇG toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmesi gerekir. Fahri üyeler oylamalara katılabilir.

4) Yeni üyenin adı, okulu, bölümü, dönemi ve mezuniyet yılı ile önerenlerin adları ile toplantıya katılanların sayısı ve kabul edenlerin sayısı toplantı tutanağına geçirilir.

5) Fahri üye sayısı BHÇG üye toplam sayısının %25’inden çok olamaz.

6) Dernek Yönetim Kurulu’ndan en az bir kişi BHÇG’de yer alır. Bu kişi/kişiler Dernek Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve BHÇG’ye bildirilir. Bu kişi/kişiler, BHÇG üyesi olarak görev yapmanın yanında, BHÇG’de alınan karar ve önerileri, Dernek Yönetim Kurulu toplantıları gündemine alınmasına aracılık yapar ve orada alınan BHÇG ile ilgili karar ve önerileri BHÇG üyelerine aktarırlar

7) BHÇG çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması için, üyeler arasından bir kişi, BHÇG Dönem Koordinatörü seçilir.

8) BHÇG Dönem Koordinatörü, DERNEK üyesi olmak zorundadır. BHÇG Dönem Liderliği süresi bir yıldır. BHÇG Dönem Liderliği seçimleri her yıl Mart ayı içinde yapılır. BHÇG Dönem Koordinatörü seçiminin yapılacağı toplantı tarihi üyelere en az bir önceki BHÇG toplantısında bildirilir.

9) BHÇG Dönem Koordinatörü seçilebilmek için, ilgili üyenin seçimin yapılacağı toplantıda, adaylığını açıklaması veya aday gösterilmesi ve oylamaya en az yedi kişinin katılması ve oy çokluğu ile kabul edilmesi gerekir. Birden çok aday varsa, birinci turda en çok oy alan adayın ikinci turda toplantıya katılanların oy çokluğunu alması gerekir. Yeni Dönem Koordinatörünin adı, bölümü, dönemi ve mezuniyet yılı ile toplantıya katılanların sayısı ve kabul edenlerin sayısı toplantı tutanağına geçirilir.

10) BHÇG’de Başkanlık veya Dönem Liderliği yapanlar yeniden BHÇG Dönem Koordinatörü seçilebilirler.

11) BHÇG Dönem Koordinatörü ve üyeleri, Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına veya onların önerecekleri diğer toplantılara davet üzerine veya kendi talepleri ile katılabilir, kendilerine önceden bildirilmiş konular ile ilgili bilgilendirme yapabilir.

 

Güvenoyu Talebi, Üyeliğin Dondurulması ve Üyeliğin Düşürülmesi

Madde 4

 

Güvenoyu talebi: BHÇG Dönem Koordinatörü kendi iradesi veya mevcut üyelerden en az üç kişinin gerekçeli istemi doğrultusunda, kendisi için BHÇG üyelerinden güvenoyu talebinde bulunabilir. Güvenoyu oylaması için BHÇG toplantısında en az 10 üyenin bulunması ve oy çokluğu ile karar oluşturulması gerekir. Güvenoyu alamayan BHÇG Dönem Koordinatörü yerine, toplantıya katılanlar arasından yine oy çokluğu ile dönemin kalan kısmını tamamlamak üzere BHÇG Dönem Koordinatörü seçilir. Yeni BHÇG Dönem Koordinatörünin adı, bölümü, dönemi ve mezuniyet yılı ile toplantıya katılanların sayısı ve kabul edenlerin sayısı toplantı tutanağına geçirilir.

 

Madde 5

BHÇG üyeliğinin dondurulması: Dernek Yönetim Kurulu kararı veya BHÇG üyelerinin kararı ile toplantılara uzun süre katılmayan veya elektronik ortamda çalışmalara destek ve görüş vermeyen veya grup çalışmalarını olumsuz etkileyecek çalışmalar yaptığı öne sürülen BHÇG üyelerinin (Fahri üyeler dahil) üyeliği dondurulabilir. Üyeliğin BHÇG üyelerinin kararıyla dondurulması için, en az üç BHÇG üyesi tarafından önerilme ve yine en az on kişinin katıldığı bir BHÇG toplantısında en az yedi üyenin kabul oyu gerekir. Üye, kendi isteği ile de üyeliğini dondurabilir. Üyeliği dondurulan üyenin adı, önerenlerin sayısı ile toplantıya katılanların sayısı ve kabul edenlerin  sayısı toplantı tutanağına geçirilir. Üyeye, üyelik statüsündeki değişim hakkında bilgilendirme elektronik ortam aracılığıyla yapılır. Üyeliği dondurulan BHÇG üyesi, toplantılara ve oylamalara katılamaz. Elektronik haberleşme ortamındaki yazışmalara ve toplantı karar tutanaklarına erişebilir.  Üyeliğin yeniden aktif hale gelebilmesi için üyenin 3 ay süre ile toplantılara katılması gerekmektedir. Geçerli bir mazeret ile katılınamayan toplantılar nedeniyle bu süre katılınması gereken toplantı sayısını tamamlayana kadar  ancak en fazla eksik toplantı sayısının fiilen toplanabildiği süre kadar   uzatılır

 

 

Madde 6

 

BHÇG üyeliğinin düşmesi: Üyeliğin dondurulmasına sebep olan durum veya durumların iki yıl boyunca devam etmesi veya bu sürede üyeliğin dondurulmasına sebep olacak bir başka durumun ortaya çıkması halinde Dernek Yönetim Kurulu kararı veya BHÇG üyelerinin kararı ile üyelik düşürülebilir. Üyeliğin BHÇG üyelerinin kararıyla düşürülmesinde, üyeliğin dondurulması için geçerli olan usul izlenir. Üyeliği düşürülen BHÇG üyesi, üyeliğin düşürüldüğü tarihten itibaren bir yıl süreyle yeniden BHÇG üyeliğine (Fahri üyelik dahil) kabul edilemez.

 

Burs Uygulama Esasları

 

Madde 7

1) Desteklenecek öğrenci sayısı, dönem başlarında ÜNİVERSİTE ile koordinasyonda bulunularak, yapılacak bütçe olanaklarına göre BHÇG toplantısında belirlenir.

2) BHÇG, ODTÜ Burs Ofisi’nin yönlendirdiği öğrenciler arasında, maddi desteğe en fazla gereksinimi olanlar öncelikli olmak üzere, başarılı ve sosyal yönü gelişime açık olanları, belirli dönemlerde yaptığı mülakatlarla saptar.

3) BHÇG aracılığı ile verilen bursların kesilme ve yeniden bağlanma kriterleri Üniversite’nin burs kesme ve yeniden verme kriterleri ile paraleldir.

 1. a) Bursun Kesilmesi:
 • Burslar, dönemler itibariyle ODTÜ Burs Ofisinin ODTÜ WEB sitesinde yayınladığı kurallara göre kesilir.
 1. b) Bursun Yeniden Başlatılması:
 • Bursu notlarından dolayı kesilmiş bursiyerin, Üniversite’nin kriterlerine göre notlarının düzelmesi halinde bursunun tekrar bağlanabilmesi için burs ofisine bir dilekçe vermesi gerekmektedir. Burs Ofisinin öğrencinin yeniden burs hakettiğini  yazılı olarak bildirmesi üzerine Dernek öğrencinin bursunu yeniden başlatabilir. Öğrencinin  dilekçe verdiğini ayrıca Derneğe de bildirmesi gerekir.

4) Burs kategorileri aşağıdaki şekildedir:

 1. a) Normal Burs: Okula yeni başlayan bursiyere ve son dönem GPA notu 3.00’ın altında olan bursiyere verilir.
 2. b) Şeref Bursu: Son dönem GPA notu 3.00’ın üzerinde olan bursiyere verilir. (Yaz okulu notları bu burs için dikkate alınmaz. )
 3. c) Kemal Kurdaş Bursu: Bursiyerlerimizden, kendi fakültesinde, bir önceki eğitim yılında, en iyi ortalamaya sahip 5 fakülte birincisi bursiyere bir sonraki eğitim yılı boyunca verilir.

5) Burs kategorileri, burs miktarları ve desteklenecek öğrenci sayısı BHÇG tarafından

bütçe çalışmasında belirlenir ve yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

6) Yeni Burs Kategorileri: BHÇG daha çok öğrenciye burs verilmesini sağlamak veya yeni finansman kaynakları oluşturabilmek amacıyla yeni burs kategorileri yaratabilir. Bunlar, Fakülte bursu, Bölüm Bursu, mail veya arkadaş grubu bursu, meslek odası bursu, kurumsal burs gibi benzeri alt kategoriler olabilir. Yeni burs kategorisi uygulama detayı BHÇG toplantılarında ele alınır ve oluşacak öneri Dernek Yönetim Kurulu’na sunulur. Dernek Yönetim Kurulu kabulü sonrasında yeni burs kategorileri aktif hale getirilir.

7) Anısına Burs

 1. a) En az 12 ay devam etmek koşulu ile, en az bir öğrencinin bir eğitim yılı süresince alacağı normal burs miktarı kadar olmalıdır.
 2. b) Gerektiğinde, Anısına Burs’ta ismi kullanılan kişinin kanuni mirasçılarından ismi kullanma hakkı yazılı olarak istenebilir.
 3. c) Anısına Burs miktarı ve koşulları BHÇG yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacak ve Dernek Yönetim Kurulu imza yetkililerinin imzaladığı protokol ile belirlenir.
 4. d) Anısına oluşturulan Burs tutarı BHÇG havuzundan karşılanmaz. Bu konu ve burs şartları bursiyere anlatılır. Bursiyere kimin adına burs aldığı söylenir. Öğrenci bunu kabul etmeme hakkına sahiptir.
 5. e) Anısına burs bütün bir öğretim süresince devam etmeyebilir, burs veren kişi ödemesini yapmaz/yapamaz ise bursiyerin bursu kesilir. Bursiyer BHÇG tarafından seçilmiş ise, öğrencinin durumu incelenerek, bursun devam etmesi BHÇG kararıyla, eğer burs bütçesi uygunsa, burs havuzuna aktarılarak devam edilebilir.
 6. f) Bursiyeri burs fonuna katkı sağlayanın belirlemesi durumunda daha önceden ÜNİVERSİTE tarafından gelir araştırması yapılmamışsa, bir sonraki dönemde bu araştırmanın yapılması kaydıyla burs bir dönem dondurulabilir.
 7. g) Burs fonuna katkı sağlayanlar uygun bulursa, burs veren öğrenciye burs fonuna katkı sağlayanın adı açıklanabilir.

 

8) Bursa İlişkin Diğer Uygulamalar

 1. a) Kredi ve Yurtlar Kurumu veya benzeri devlet kredisi veya bursu alan öğrencilere BHÇG bursu verilebilir.
 2. b) BHÇG kanalı ile burs alan öğrenci, özel kişi, kurum ve kuruluştan BHÇG’nin sağladığı minimum bursa eşit veya fazlası miktarda başka burs aldığı taktirde öğrencinin bursu kesilir, alınan burs daha aşağıda ise bursun kesilip kesilmemesine, BHÇG toplantısında, öğrencinin durumu tekrar incelenerek, toplantıya katılan üyelerinin oy çokluğu ile karar verilir.
 3. c) BHÇG, uygulama esaslarını ve beklentilerini bursiyerlere yazılı olarak bildirir. BHÇG, beklentilere uygun davranmayan öğrencilere burs vermeme hakkını saklı tutar, verilmiş olanların bursunun kesilmesinin gerekçelerini kendilerine yazılı olarak bildirir. Bu karar,değerlendirme toplantısına katılan BHÇG üyelerinin oy çokluğu ile alınır.
 4. d) BHÇG, çeşitli etkinliklerle bursiyerleri tanımayı hedefler ve mali imkanları çerçevesinde seçilen öğrencilere, mezun büyüklerinin yaşam deneyimlerinden faydalanmalarını sağlayacak; onların, sadece okudukları fakültelerin bilgilerini edinmiş mezunlar olarak değil, hayatın çeşitli yönlerini görebilen, sanatla, edebiyatla, insanla, toplumla ilgili konularda asgari bilgilere sahip olmuş, çevresi ve kendisi ile barışık insanlar olarak hayata atılmalarına yardımcı olacak etkinlikler düzenler.
 5. e) BHÇG olanakları çerçevesinde, desteklediği öğrencilerin her konuda tartışan ve fikir üretebilen, çeşitli konularda okuyan, sosyal sorumluluk bilincini geliştiren etkinliklerde bulunan özgür bireyler olmasını teşvik edecek projeler (mekansız kütüphane, e-posta grupları, web sayfaları, söyleşi ve seminerler, tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri, sivil toplum kuruluşlarında çalışma, çeşitli mekanlarda gezi ve toplantılar, kütüphane projeleri, ihtiyacı olan okul ve öğrencilere yardım vs. gibi) geliştirir ve uygular.
 6. f) BHÇG desteklediği öğrencilerin yurt dışı deneyimleri kazanabilmeleri amacıyla, Erasmus / Exchange / AB Projeleri gibi çalışmalar yapar. BHÇG bu öğrencilerin giderlerini karşılamak için yıllık bütçe planı içinde planlama yapar ve planlanan bütçe limitleri içinde yeteri kadar öğrencinin finansmanına destek verir. Bütçe planı üzerinde bir talep oluşuyorsa, sıralama daha önce benzer aktiviteye katılmamışlar arasında en yüksek not ortalamasına sahip olanlara göre seçim yapılır. Bütçe revizesi yoluyla, fazla finansman yapılabilecekse, öneri planı BHÇG toplantısında oluşturulur ve Dernek Yönetim Kurulu onayına sunulur.
 7. g) Burs alan öğrenciler, mezuniyetleri sonrasında burs fonuna katkı sağlaması ve

BHÇG’de görev alması için yönlendirilirler.

 1. h) BHÇG, aynı amacı hedeflemiş Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitelerin; Dernek, Vakıf ve komiteleri ile işbirliği yapabilir.

 

Oylama ve Oylama Tanımlamaları

Madde 8

 

1) Yönetmelik değişikliği, BHÇG Dönem Koordinatörü seçimi, bütçe, bütçe revizesi ile burs fonuna katkı sağlayan ve bursiyerleri etkileyecek finansal konuları kapsayan değişiklik önerileri, oylama yapılacak toplantıdan en az bir hafta öncesinden BHÇG üyelerine duyurulur.

2) Oylamalar toplantılar sırasında yapılır. Normal toplantı ortamında yapılacak oylamalarda karar yeter sayısı için, yukarıda ilgili maddelerinde belirtilen konular dışındaki oylamalarda toplantıya en az yedi üyenin katılması ve oy çokluğu ile karar oluşturulması gerekir. Oylamalar açık oylama ile el kaldırılarak yapılır. Oylama sonunu, konu, toplantıya katılan sayısı ve kabul edenler sayısı toplantı tutanağına yazılır.

3) Elektronik ortamda oy kullanma: kişisel olarak toplantıya katılanlarda toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa, toplantıya kişisel olarak katılamayan üye e-mail yoluyla oy kullanılabilir, ilgili oyun, oylamanın yapıldığı zamanda gönderilmesi ve print alınması sonrasında oy geçerliliği kabul edilir.

 

Toplantı Düzeni

Madde 9

 

1) Dernek Burs Sorumlusu toplantılarına katılmak, toplantı gündemini takip etmek, gerekli hazırlıkları yapmak ve toplantı notlarını tutmak ve yayınlamak ile sorumludur. Dernek Burs Sorumlusu, BHÇG Toplantı gündemi, toplantıya sunulan çalışma ve öneriler ile toplantı tutanaklarını sıralı bir şekilde dosyalamalı ve saklamalıdır. Burs sorumlusunun yokluğunda, bu çalışmaları, BHÇG Dönem Koordinatörü yerine getirir.

2) BHÇG Dönem Koordinatörünin katılamadığı toplantılara, toplantıya katılanların arasından oy çokluğu ile toplantı Koordinatörü seçilir ve onun yönetiminde toplantı gerçekleştirilir. Toplantı liderliği BHÇG üyeleri arasında dönüşümsel olarak yapılabilir

3) BHÇG toplantılarında, bir sonraki toplantının yeri ve tarihi kararı alınır ve tutanağa not düşülür.

4) BHÇG Dönem Koordinatörü, Toplantı gündemini toplantı tarihinden en az iki işgünü öncesinde yayınlar. Üyeler, toplantı gündemi için en az bir işgünü öncesinde BHÇG Dönem Koordinatörüne önerilerini iletebilirler.

5) Toplantı gündeminde olmayan, ancak toplantıda ele alınması istenilen konular, toplantı başlamadan, toplantıya katılanların çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınabilir.

 

 

Mali Kaynaklar ve Bütçe

Madde 10

 

BHÇG, bursiyerlere sağlanan mali desteği aşağıdaki kaynaklardan sağlar:

 

 1. a) ODTÜ mezunu olan veya olmayan kişi, grup ve kurumlardan sağlanan aylık veya tek seferlik bağışlar,
 2. b) Burs fonu için özel olarak gerçekleştirilen Tiyatro, konser, yemek, gezi, sportif faaliyet gibi etkinlik ve kampanyalardan elde edilen net gelirin tamamı,
 3. c) Malzeme satışlarından edinilen karlar,
 4. d) Finans kurumlarında paranın işletilmesinden elde edilen gelirler,
 5. e) Dernek etkinliklerinden sağlanan net gelirin Yönetim Kurulunca Dernek bütçesinin durumuna göre belirlenecek miktarının aktarılması ile oluşan gelirler.

 

BHÇG Bütçesi

Madde 11

1) BHÇG’nin hazırladığı bütçe taslağı, BHÇG gündemine alınır, irdelenir, oluşturulan öneri, Dernek Yönetim Kurulu’na gönderilir ve onayı sonrası Dernek Genel Kuruluna sunulur. Bu amaçla, BHÇG öneri çalışmaları bir önceki yılın Kasım ayında başlatılır ve en geç Aralık ayı başında Dernek Yönetim Kuruluna verilir.

2) Etkin yönetim yapılması açısından yıl içinde bütçe revizyonları yapılır, önemli sapmalar oluşuyorsa, finansman yolları veya kullanım yerleri önerileri ile onay için Dernek Yönetim Kurulu’na bilgi verilir.

3) Burs havuzu gelirlerinin artırılması ve çalışmalardan bilgi vermek üzere yılda en az iki kere Dernek Yönetim Kurulu ile ortak toplantı yapılır. Bunlardan birisi Bütçe önerisinin sunulduğu dönemde, diğeri Nisan veya Mayıs ayı içinde yapılır

 

Mali Kaynakların Kullanımı

Madde 12

1) Dernek Burs Sorumlusu mali durum ile ilgili raporu aylık olarak BHÇG üyelerine sunar. Rapor sunumu, elektronik ortamda takip eden ayın ilk 5 iş günü içinde yapılır. Aylık raporlar analitik yapıda olmalı hem önceki ayları hem de bir önceki yılın aynı  ay verilerini ve aynı  ay bütçe karşılaştırmalı verilerini göstermelidir. Aylık rapor ilk BHÇG toplantısında ele alınır.

2) Burs Havuzu hesaplarından bu yönetmelikte aksi belirtilmediği sürece burs amacı dışında para çekilemez ve kullanılamaz.

3) BHÇG’ nun sosyal etkinlik giderleri ve öğrencilerin gelişimine destek verecek diğer proje harcamaları bursun geniş kapsamlı tanımı içinde düşünülmektedir.

Bu tür harcamalar için:

 1. a) Dernek etkinliklerinden burs fonuna aktarılan gelirler
 2. b) Burs hesaplarının nemalandırılması ile elde edilen gelirler
 3. c) Sponsorluk gelirleri
 4. d) Tek seferlik bağışlar

için kullanılabilir.

Söz konusu harcamalar aşağıdaki kalemlerden oluşur.

 1. a) Bursiyerlerin toplumsal duyarlılık projeleri giderleri
 2. b) Bursiyerlerin sosyal etkinlikleri giderleri
 3. c) Mentorluk ve benzeri projeler giderleri
 4. d) Burs kaynaklarının geliştirilmesi giderleri
 5. e) Burs Projeleri sorumlu personel gideri

Harcamaların toplamı BHÇG’nin önerisi ve Yönetim Kurulu onayına tabi olmak kaydıyla bir önceki yılın toplam düzenli burs bağışlarının % 10 unu aşamaz. Bu tür harcamaların, düzenli bursların %10’unu aşması ancak sponsorluk gelirleri ile karşılanırsa mümkündür. Ancak ilgili yıl için hesaplanmış olan %10 oranındaki tutardan o yıl içinde kullanılmamış olan tutar Yönetim Kurulu kararı ile ertesi seneye devredilir.

4) Bursiyer öğrencilere burs ödemeleri, Dernek Yönetim Kurulu onay ve imzası sonrasında öğrencilerin banka hesaplarına yatırılması yoluyla gerçekleşir.

5) BHÇG, dernek aracılığıyla anlaşılan bir bağımsız denetim firmasına senelik bazda hesaplarının denetlenmesini yaptırır. Denetleme, BHÇG’nin  tüm hesaplarının incelenmesi ile gerçekleşir. Denetleme, 01 Ocak – 31 Aralık arası dönemi için yapılır. 6) Görülen eksikler, denetleme firması tarafından derneğe rapor edilir. Denetleme raporunun bir kopyası dernekte, dernek üyelerinin görebileceği bir yere asılır. İsteyen her BHÇG üyesi, Burs yardımı yapanlar ve Derneğe borcu bulunmayan diğer üyeler denetleme raporunu görme hakkına sahiptir.

 

BHÇG’nin Burs Fonuna Katkı Sağlayanları Bilgilendirmesi ve Yükümlülükleri

Madde 13

 

BHÇG/Dernek, Burs Fonuna katkı sağlayanlara her yıl başında internetten veya elektronik ortamda gönderilecek mesaj ekiyle, önceki yıl hareketleri ile ilgili olarak bursiyerler ve burs fonu hareketleri  hakkında genel bilgilendirme yapar.

 

 

Gizlilik İlkesi

Madde 14

 

1) Burs havuzu hesapları hareketleri, burs fonuna katkı sağlayanların detay bilgileri, burs alan öğrencilerin özel bilgileri, öğrenci seçme görüşme notları gibi kişilere veya Derneğe özel bilgiler, Dernek ilgili çalışanları, BHÇG Dönem Koordinatörü ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanı dışında özel bir konuda çalışma yapması BHÇG veya YK önerisi ile ve YK tarafından uygun bulunan BHÇG ve YK  üyeleri ile paylaşılabilir. Bunun dışında diğer üyeler ile veya üçüncü partiler ile paylaşılmaz, alternatif kullanımlar için bilgi/veri verilmesi/aktarımı yapılmaz.

2) Burs Fonuna  bağış yapan bursi veya bursilerden  talep gelmesi halinde, tarafların kararlaştıracakları bir zamanda, Derneği temsilen sayman veya bir  yönetim kurulu üyesinin nezaretinde dernek merkezinde bilgilendirme yapılır.

 

Yönetmelik Değişikliği

Madde 15

 

Bu yönetmelik maddeleri, BHÇG üyelerinden birinin teklifi ve BHÇG’ye üye en az yedi üyenin katıldığı toplantıda oy çokluğunu kabulü ile değiştirilmesi önerisi geliştirilebilir ve Dernek Yönetim Kuruluna sunulur. Dernek Yönetim Kurulu incelemesi ve onayı sonrasında Dernek Olağan/Olağanüstü Genel Kurulu gündemine alınması ve Genel Kurulun kabulü sonrasında yürürlüğe girer.

 

Yürürlük

Madde 16

 

Yeni değişiklikleri de kapsayan bu yönetmelik, bir önceki 15.03.2015 tarihli yönetmeliğin yerine geçmek üzere 13.03.2016 tarihinde yapılan Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısında kabulü ile yürürlüğe girer.