ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Dernek Tüzüğü

 İndirmek için tıklayınız

 

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi:

İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği; Kısa adı ODTÜMİST’dir. Tüzük metninde; İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği kısaca “DERNEK”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kısaca “ODTÜ”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları kısaca “MEZUN” ve  Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri ise kısaca “ÖĞRENCİ” adı ile tanımlanmıştır.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

 

Derneğin Amacı ve bu Amacı Gerçekleştirmek için DERNEK’çe sürdürülecek çalışma konuları ve Biçimleri  ile Faaliyet Alanı

 

 

Madde 2: Amaç ve İlkeler:

 

 • Amaç:
  • MEZUNlar arası işbirliği ve dayanışmayı sağlamak
  • MEZUNların ODTÜ ile bağının sürmesine aracılık ederken aynı zamanda ODTÜ öğrencilerine katkı sunmalarını sağlamak
  • MEZUNların sosyal, kültürel, mesleki, sanatsal, sportif ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak

 

 • İlkeler:
  • DERNEK, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan cumhuriyetin ilkeleriyle uyumlu olarak ODTÜ’nün toplumcu, aydınlanmacı, bilimsel ve laik eğitimden yana olma geleneğini önemser, bu değerleri MEZUNlar adına savunur.
  • DERNEK, ODTÜ’nün, bilimin özgür bir ortamda üretildiği, insana ve doğaya saygılı, sorgulayıcı, liyakatın öne çıktığı bir üniversite olarak bundan sonra da varlığına devam etmesi için çalışır.
  • DERNEK, ODTÜ’deki akademik, bilimsel, yönetimsel ve sosyal gelişmelere karşı duyarlıdır; bu maddede belirtilen ilkeler çerçevesinde bu gelişmeleri değerlendirmeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı görev edinir.
  • DERNEK, ODTÜ’nün yetiştirdiği aydın ve sorumlu insanlar olan MEZUNlar’ın ülke ve ODTÜ gündeminden haberdar olması, tartışması ve müdahil olması için gerekli ortamı sağlar.
  • DERNEK, kaynaklarını bu amaç ve ilkeler için kullanır.

 

DERNEK  amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı faaliyetlerde kar amacı gütmez.

 

Madde 3: Derneğin Faaliyet Alanı

DERNEK sosyal, kültürel, mesleki, bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarda  yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. DERNEK amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür.

  • DERNEK’e yeni üyelerin alınmasını özendirir, yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.
  • Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ODTÜ ile DERNEK’in kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayıcı çalışmalar yapar. Topluma ve özellikle ODTÜ’ye yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ve DERNEK içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.
  • Kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum ve açık oturum gibi eğitim çalışmaları,  fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, spor yarışmaları ve kampanyalar düzenler.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır, gerekli olduğu durumlarda internet, radyo ve televizyon gibi iletişim imkanlarını kullanır.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
  • Burs verir. Ayrıca, Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış ve yardım kabul eder ve kampanyalar düzenler, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar dahil olmak üzere bağış ve yardımda bulunur.
  • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
  • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder, gerektiğinde bu amaçla vakıflar, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar. Amaç ve çalışma konuları içinde kalmak üzere gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, satar, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır, taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.
  • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, yurtiçi ve yurtdışında gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.
  • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açar, amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar.
  • Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki DERNEK veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
  • DERNEK üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
  • DERNEK’in amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.
  • DERNEK üyelerinin, ODTÜ’nün sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamayı amaçlar.
  • Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

 

Madde 4- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

ODTÜ’de lisans, önlisans, iki yıllık Meslek Yüksek Okulu, veya yüksek lisans programını veya doktora çalışmasını tamamlayanlar DERNEK’e asıl üye olabilirler. Asıl üye DERNEK üyeliğine tanınan tüm haklardan istifade eder. Gerekli koşulları sağlamak kaydıyla her türlü göreve aday olmak, oy kullanma hakkı olduğu gibi  giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi zamanında ödemeyi kabul eder.

 

DERNEK başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, DERNEK yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Derneğe  ya da ODTÜ’nün amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan gerçek veya tüzel kişilerle, üyeler  arasında bulunmasında yarar görülen ve ODTÜ mezunu olmadıkları için DERNEK’e asıl üye olamayan kişiler; Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda derneğe Gönüllü Üye yapılabilir. Bu üyelerin bilgileri ve Gönüllü üyelik gerekçeleri müteakip Genel Kurul’da, Genel Kurul gündemine alınarak üyelere bilgilendirme yapılır.

 

Gönüllü üyeler; organlara seçme ve seçilme  haklarına sahip olmamakla birlikte, DERNEK’in her türlü faaliyetine katılabilirler, görüş ve önerilerini iletebilirler. İsterlerse yıllık ödentilerini ödeyebilirler.

 

Madde 5- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Madde 6- Üyelikten Çıkarılma

 • DERNEK üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 

 • DERNEK tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 • Madde 2’deki amaç ve ilkelere aykırı hareket etmiş olmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu veya asgari beş(5) DERNEK üyesinin önerisi ile üye Disiplin Kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulunun üyelikten çıkarma hakkında tavsiye kararı alması durumunda karar ilk Genel Kurul onayına sunulur.

 

 • DERNEK üyeliğinin düşmesi

Yazılı olarak ikaz edilmesinden itibaren üç ay içinde ödenmemiş iki yıldan fazla borcu olan üyenin üyeliği otomatik olarak düşer. Bu durum üyeye yazılı/eposta olarak bildirilir.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve DERNEK malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelikten çıkarılma veya üyeliğin düşmesi üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

DERNEK giriş ödentisi ve yıllık ödentilerini ödememiş olmak nedeniyle üyelikten çıkarılanlar veya üyeliği düşenler, üyelikten ayrılmalarına neden olan giriş ve yıllık ödentilerini ödemek koşuluyla derneğe yeniden üye olabilirler.

 

Üyeliklerini iptal ettirenlerin DERNEK’e tekrar üye kabul edilmeleri durumunda yeniden giriş ödentisi alınmaz.

 

 

Madde 7-DERNEK Organları

 

 • Genel kurul,
 • Yönetim kurulu,
 • Denetleme kurulu,
 • Disiplin Kurulu

 

Madde 8- Genel Kurul

 

8.1 Genel Kurulun Oluşumu

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı, genel kurulun yapıldığı yıl itibari ile bir önceki yıl ve  daha öncesine ait birikmiş  ödenti borcu olmayan üyelerden oluşur.

 

Genel kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya DERNEK üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 20 (yirmi) gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan seçimli genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Ara dönem seçimsiz Mali Genel Kurul toplantısı da  Şubat ayı içinde yapılır.

 

8.2- Genel Kurul Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, DERNEK tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve Genel Kurul tarihinden en az 20 gün (yirmi) gün  önceden DERNEK binasında ilan eder. Liste içeriğine itirazlar Genel Kurul tarihinden 15 (onbeş) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yapılabilir.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 20 (yirmi) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

8.3– Genel Kurul Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, katılımıyla  toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

DERNEK organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Gönüllü  üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan üyeleri tarafından  imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulu  bu belgelerin korunmasından ve 30 (otuz) gün içinde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesinden sorumludur.

 

 

8.4- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilen üyeler arasında eşit oy alanlar varsa sıralama kura usulü ile yapılır.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurulun yapıldığı yıl itibarı ile bir önceki yıl ve daha öncesine ait birikmiş ödenti borcu olan üyeler Genel Kurula katılamaz ve oy kullanamaz.

 

 

8.5- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • DERNEK organlarının seçilmesi,
 • DERNEK tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • DERNEK için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca DERNEK çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki DERNEK ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve onların haklı sebeplerle görevden alınması,
 • Gönüllü Üyelik kabulü konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim ve Disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma kararlarını onaylanması ve nihai kararın

 

 

Madde 9. Yönetim Kurulu

 

9.1- Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, Sayman ve üyeleri belirler.

 

 

9.2- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, DERNEK lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Kira sözleşmesi yapmak
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. Müteakip Genel Kurulda bilgi vermek kaydıyla, Derneğe Gönüllü üye alınmasına karar vermek.
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • DERNEK işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.
 • Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu incelemek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, DERNEK amaç ve çalışma konularına aykırı davrandığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek, Disiplin Kurulu raporlarını gözönüne alarak tüzük hükümleri gereğince gerekli kararları amak,
 • DERNEK’in idari organizasyon yapısını belirlemek, Personel Yönetmeliği uyarınca DERNEK’in işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları işe almak, atamak, gerektiğinde işlerine son vermek, Personel giderlerini DERNEK bütçesinden karşılamak.
 • DERNEK Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
 • Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma ve vakıf kurma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,
 • DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı olmak üzere, Uzman ve Danışmanlar istihdam etmek ve gerekli görünen konularda ve sürede Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulları ile Çalışma Gruplarının çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

 

 

9.3- Yönetim Kurulu’nun Toplantı Usulü:

 

Yönetim kurulu, tüm yönetim kurulu üyelerinin yazılı veya eposta yolu ile haberdar edilmesi şartıyla ve ayda en az bir kere olmak üzere her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulu asıl üyeleri, önceden ve yazılı olarak belirtecekleri mazeretleri dışında özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar.

 

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde yazılı veya eposta yolu ile asıl üyeliğe çağırılır.

 

DERNEK kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.

 

 

Madde 10- Denetleme Kurulu

 

10.1- Denetleme Kurulunun Oluşumu     

Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca iki yıl süreyle seçilir.

Denetleme Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan seçer.

 

 

10.2- Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve DERNEK tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, DERNEK tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme  Kurulu çalışmalarını “Denetleme Kurulu Yönetmeliği” esaslarına göre yürütür.

 

Yönetim Kurulu üye sayısı, istifa veya boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.   

 

Denetleme kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

10.3- Denetleme Kurulu Toplantı Usulü

Denetleme Kurulu en az 3(üç) ayda bir toplanır. 3 aylık Ara dönem raporları ve yıllık raporu hakkında  Yönetim Kurulu’nu yazılı olarak bilgilendirir.

Denetleme Kurulu asıl üyeleri, önceden ve yazılı olarak belirtecekleri mazeretleri dışında özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar.

 

Herhangi bir nedenle Denetleme Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde yazılı veya eposta yolu ile asıl üyeliğe çağırılır.

 

 

Madde 11- Disiplin Kurulu 

 

11.1 Disiplin Kurulunun Oluşumu

Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan seçer.

 

Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK’ten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

 

 

11.2- Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konularda tavsiye niteliğinde karar alır. Disiplin Kurulu çalışmalarını “Disiplin Kurulu Yönetmeliği” esaslarına göre yürütür.

 

 

11.3- Disiplin Kurulu Toplantı Usulü

Disiplin Kurulu İhtiyaç olduğunda toplanır.

 

Disiplin Kurulu’nun asıl üyeleri, önceden ve yazılı olarak belirtecekleri mazeretleri dışında özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar.

 

Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde yazılı veya eposta yolu ile asıl üyeliğe çağırılır.

 

 

 

Madde 12-Danışma Kurulu  

 

12.1- Danışma Kurulunun Oluşumu

Danışma Kurulu DERNEK Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu,  bir önceki dönemin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu eski Başkanları, Çalışma Grupları Temsilcilerinden oluşur.

 

 

12.2- Danışma Kurulunun Çalışma Konuları

DERNEK amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak, Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,

Yönetim Kuruluna DERNEK’in ve ODTÜ’nün kamuoyunda saygınlığını artıracak önerilerde bulunmak,

DERNEK lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında ve işletme modelleri üzerine görüşlerini belirtmek,

Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ile önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüş ve kanılarını belirtmek.

 

 

12.3- Danışma Kurulunun toplantı usulü

 

Danışma Kurulu her yıl en az üç kez ve Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile  toplanır. Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi yönetir. Danışma Kurulunda çıkan görüşler Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

 

Danışma Kurulu toplantılarına, gündem gerektiriyorsa üye veya katılımcı davet edilebilir.

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca ve  düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantı karar tutanağının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir. Çalışmalarını Tüzük esaslarına göre yürütür.

 

 

Madde 13- Derneğin Gelir Kaynakları

13.1 Üye giriş ödentisi ve yıllık ödenti.

Üyelerden giriş ödentisi olarak; Her iki(2) yılda bir yapılan Genel kurul toplantısında belirlenen tutarda bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi  ve  yıllık olarak da, yine genel kurul toplantısında  belirlenen tutarda yıllık ödenti alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

13.2 Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

13.3 DERNEK tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,   spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

13.4  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

13.5 Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar/kampanya gelirleri.

13.6 Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden ve iktisadi işletmeden elde edilen kazançlar.

13.7 Diğer gelirler.

 

 

 

 

Madde 14- Temsilcilik Açma

DERNEK, gerekli gördüğü yerlerde DERNEK faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, DERNEK genel kurulunda temsil edilmez.

 

Madde 15- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

 

Madde 16- Derneğin Borçlanma Usulleri

DERNEK amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Bu borç miktarı bir önceki yılın gerçekleşen ödenti gelirlerinin %20 sini geçemez. Daha fazla borçlanma için GENEL KURUL kararı gereklidir.

 

Madde 17- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 18- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

18.1- Fesih Kararı

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

18.2- Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde DERNEK adında “Tasfiye halinde İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

 

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’ne devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile DERNEK merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 19- KURUCU ÜYELER

DERNEK’in kurucuları (yıl 2000) Tabiyetleri ve adresleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. 1. Arif Aygündüz ; TC – Sultan Selim Cd. No:114 Levent –İstanbul /   Serbest
 2. 2. Ali Torun ; TC-Sarayarkası sok. No: 59/5 Gümüşsuyu-Beyoğlu- İstanbul / Matematikçi
 3. 3. Uğur Ayken;TC- Feneryolu sok.SEPAŞ Blk.No:37/C/22Feneryolu-İstanbul/Makina Müh.
 4. 4. Cihan Şahin ; TC- İleri sok. Yılmaz apt.No:24/8 Kadıköy-İstanbul / Bilgisayarcı
 5. 5. Metin Berk ; TC- İbriktar sok. No: 11/3 Beşiktaş- İstanbul / Öğretim Üyesi
 6. 6. Şefika Çalışkan ; TC- ressam Ali Rıza Sok. No:16/8 Üsküdar-istanbul / İnşaat Müh.
 7. 7. Ergün Aydalga ; TC- Ataköy 5. Kısım A-3 D:44 Ataköy-İstanbul / Bilgisayar Müh.

 

 

 

Madde 20- DERNEK AMBLEMİ

 

DERNEK amblemi beyaz zemin üzerine siyah renkli bilim ağacının yukarısında, beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş olan ODTÜ’nün amblemidir.

 

 

 

 

Madde 21- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Madde 22 – Değişiklik

Bu Tüzükte gerekli görünen değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp Genel Kurul onayına sunulur. Kabul edilen değişiklik Genel Kurul karar ve tarihi yönetmelik sonuna eklenir.

 

Madde 23- Yürürlük

Bu tüzük, İstanbul ODTÜ mezunları Derneği’nin 03 Şubat 2019 tarihli Genel Kurulunda kabul edilerek yürülüğe girmiştir.

 

Madde 24 – Yürütme

Bu tüzük hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

 

DERNEK Tüzüğünün hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurul tarafından onaylanan aşağıdaki Yönetmelik Hükümleri ile birlikte uygulanır.

1.Disiplin Kurulu Yönetmeliği

2.Denetleme Kurulu Yönetmeliği

3.Mali işler Yönetmeliği

4.Burs Havuzu Çalışma Grubu Yönetmeliği

5.Personel Yönetmeliği

6.Çalışma Grupları Yönetmeliği

 

 

 

Bu tüzük 24 (Yirmidört) maddeden ibarettir.